exlux99

Stock trending strategy

This is a long only strategy designed maily for stock markets and futures . In general it works best with 1h, however it can be optimized with other timeframes as well.


Components:
VWAP
MACD histogram
EMA 9


Rules for entry
Long :
For VWAP: close is above the vwap daily
EMA: close is above the moving average
MACD histogram is above 0


Short:
For VWAP: close is belowthe vwap daily
EMA: close is below the moving average
MACD histogram is below 0


Rules for exit
This strategy does not have any risk management inside. Instead it exits whenver it receives an opposite signal form the original one used for entry.

If you have any questions let me know !
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?