UnknownUnicorn7302990

Buy Only Strategy with Dynamic Re-Entry and Exit

The strategy aims to create a simple buy-only trading system based on moving average crossovers and the Weekly Commodity Channel Index (CCI) or Weekly Average Directional Index (ADX). It generates buy signals when the fast-moving average crosses above the slow-moving average and when the Weekly CCI and or Weekly ADX meet the specified conditions.
The strategy also allows for dynamic re-entry, which means it can open new long positions if the price goes above the three moving averages after an exit. However, the strategy will exit the long position if the price closes below the third moving average.

ENTRY CONDITIONS
The script defines the conditions for generating buy signals. It checks for two conditions for a valid buy signal:
• If the fast-moving average crosses above the slow-moving average -THERE IS Dynamic Re-Entry also
• If the user chooses HE OR SHE CAN FILTER TRADES BY USING CCI OR ADX


Dynamic Re-Entry:
the script allows for dynamic re-entry. If there is no active long position and the price is above all three moving averages a new long position is opened.

Exit Conditions
The script defines the exit condition for closing a long position. If the price closes below the third moving average, the script closes the long position.
IMPORTANT NOTICE
ONLY DAILY TIME FRAME
THERE WOULD BE WHIPSAW USE YOUR OWN ACCUMEN TO MINIMISE THEM
ITS ONLY BUY STRATEGY
EXIT CAN BE STRATEGY BASED OR SET PROFIT AND TARGETS AS PER RISK APETITE /RISK MANAGEMENT
DONT TRADE OPTIONS ON THIS
SUITABLE FOR STOCKS OF USA AND INDIAN MARKETS

ALWAYS REMEMBER TO DO YOUR OWN RESEARCH BEFORE TRADING AND INVESTING
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?