HoangMaster

Crypto Signal Alerts ( Margin/Exchange )

Crypto Signal Alert is an intuitive and easy-to-use graphing buying tool that helps traders save time and maximize profits ^$$$^

- Features:

+ Optimized trading methods for multiple time frames 5M 15M 1H 4H (including Margin and Exchange Trading).

+ Build the rule of Stoploss / Takeprofit according to the risk management method according to the trader's strategy.

+ Real-time push alert system + Email + Popup on your desktop, laptop, tablet and smartphone => have time to enjoy trading live.

+ Our system runs 24/7.

*** Sign up for a 3-day trial here : https://goo.gl/forms/1j5n5xV1FLWTDECE2
Phát hành các Ghi chú: Update signals
Phát hành các Ghi chú: Update Signals
Phát hành các Ghi chú: Update Signals
Phát hành các Ghi chú: Update Signals
Phát hành các Ghi chú: Update EOS/BTC, ADA/BTC
Phát hành các Ghi chú: Update: Auto Stoploss and add ETH/USD.
Phát hành các Ghi chú: + Automatically recognizes the time frame the user is watching to correct the signal.
+ Remove Altcoin (temporary) pairs for a full-time study of signal optimization for Bitcoin and other enhancements.
Stoploss feature will have 2 different items. If you click on the box will be the Stoploss feature on the chart. If you click on the box will be automatically close old command to open the new command under % Stoploss or Takeprofit that the user entered.
+ Optimize buy sell signals.
Phát hành các Ghi chú: + Optimize buy sell signals.
Phát hành các Ghi chú: + Optimize buy sell signals.
Phát hành các Ghi chú: + Optimize buy sell signals.
Phát hành các Ghi chú: Add Altcoin trading pairs
Phát hành các Ghi chú: + Optimize buy sell signals.
Phát hành các Ghi chú: + Optimize buy signal for short wave 1%.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ HoangMaster để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.