Mohamed3nan

MTF Price/Volume % [Anan]

Mohamed3nan Cập nhật   
Hello friends,

This is a multi-timeframe table with these features:
  • Display price change percentage compared with the last timeframe candle close.
  • Display price change percentage compared with the last timeframe candle close MA.
  • Displays change percentage compared with the last timeframe candle volume.
  • Displays change percentage compared with the last timeframe candle volume MA.
  • Change type/length of MA for Price/Volume.
  • Full control of Panel position and size.
  • Full control of displaying any row or column.

Phát hành các Ghi chú:
  • Fix bugs.
  • Improve visibility.
Phát hành các Ghi chú:
- Fix bugs
Phát hành các Ghi chú:
Bugfix
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?