HPotter

Confluence Strategy Backtest

This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
================================================================
Here is Gary`s commentary:
Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero),
he modified the return value a bit:
-9 to -1 = Bearish
-0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
1 to 9 = Bullish
The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but
they're divided by 10.

You can change long to short in the Input Settings
Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?