Mô hình Bullish

Có hàng chục mô hình phổ biến trong thị trường giá lên. Dưới đây là những mô hình kinh điển nhất:
  • Mô hình Cờ giá lên
  • Mô hình Cờ đuôi nheo giá lên
  • Mô hình Đầu & Vai nghịch đảo
  • Mô hình Tam giác hướng lên
Các thiết lập dựa trên tỉ lệ Fibonacci ở dưới đây cũng rất phổ biến:
Hiển thị thêm Script
1
23
...
10
1
2
...
10