loxx

ER-Adaptive ATR Limit Channels w/ States [Loxx]

As simple as it gets, channels based on high, low and ATR distances, Shows possible short term support / resistance or can be used as a take profit/stop-loss in some trading systems. It does this by comparing high/low values of price to multiplied by a multiple of ATR to determine when the trend changes. States are included to change the sensitivity to trend changes. 1 is very sensitive, 3 is least sensitive.

This uses Loxx's Expanded Source Types. You can read about them here:

What is ER Adaptive ATR?
Average True Range (ATR) is widely used indicator in many occasions for technical analysis . It is calculated as the RMA of true range. This version adds a "twist": it uses Perry Kaufman's Efficiency Ratio to calculate adaptive true range

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?