NgheTrader

Simple Ichimoku Signal v1

NgheTrader Cập nhật   
Simple Ichimoku Signal v1 - Use Original Japanese Ichimoku System

You can set alert to get notify on your phone when the signals appear:
- BUY signal (green arrow): when all lines of Ichimoku system have bullish
- SELL signal (red arrow): when all lines of Ichimoku system have bearish

Very easy to use for everyone expecially people who has less time for trading. Simple but very effective!

Please remember: all trading system can be right/wrong so the risk management is super important!

Good luck!
Phát hành các Ghi chú: Fix a really "serious" bug :P
Phát hành các Ghi chú: Correct some parameters with original Ichimoku Kinko Hyo

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?