NgheTrader

Simple Ichimoku Signal v1

Simple Ichimoku Signal v1 - Use Original Japanese Ichimoku System

You can set alert to get notify on your phone when the signals appear:
- BUY signal (green arrow): when all lines of Ichimoku system have bullish
- SELL signal (red arrow): when all lines of Ichimoku system have bearish

Very easy to use for everyone expecially people who has less time for trading. Simple but very effective!

Please remember: all trading system can be right/wrong so the risk management is super important!

Good luck!
Phát hành các Ghi chú: Fix a really "serious" bug :P
Phát hành các Ghi chú: Correct some parameters with original Ichimoku Kinko Hyo
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận