DevLucem

Auto Fib Retracement Alerts

DevLucem Premium Cập nhật   
For the fibonacci traders.

The Auto Fib Retracement Is a good indicator for tradingview to show you the current alerts and points to watch in the market

IMPORTANT SETTING => Retracement
This controls your alert levels

I have modified it to deliver the following

+Custom Fib retracement level alerts
+Drawing of old levels and retracement levels
+Backtesting Old Alerts


There are two shapes drawn on the chart;
Shown When the fib end is attained and market retraces back to your level
1. Buy retracement -
2. Sell retracement


How are they detected?

When we have new levels in the market; this is when the red or gree line changes, we calculate the new fib level that we will be watching for retracement
This is the purple level drawn on the chart
When the market first crosses below or above this level, The alert will be fired.
Consequent crosses are not updated


Enjoy! 😍
Originally requested by trade atechproduction
Phát hành các Ghi chú:
renamed indicator title for better identification in list of indicators

🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖
Automate TradingView Alerts
tradingview.to/anywhere
🥰😍😍🥰😍😍🥰😍😍🥰
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?