shayankm

StochCMO - Stochastic CMO [SHK]

shayankm Cập nhật   
StochCMO is the combination of Stochastic and CMO (Chande Momentum Oscillator).

The StochCMO is an indicator used in technical analysis that ranges between zero and one and is created by applying the Stochastic Oscillator formula to a set of Chande Momentum Oscillator (CMO) values rather than standard price data. Using CMO values within the Stochastic formula gives traders an idea of whether the current CMO value is overbought or oversold - a measure that becomes specifically useful when the CMO value is confined between its signal levels of 20 and 80.

Usage:
The usage of StochCMO is similar to StochRSI.

StochCMO vs StochRSI:
The difference between these indicators can be realized by comparing CMO & RSI:
CMO is similar to the Relative Strength Index (RSI) except that it measures momentum on both up days and down days. The CMO also does not use internal smoothing and thus does not obscure short-term extremes in momentum. As a result, the CMO often reaches over bought and over sold areas more regularly than momentum indicators, such as the RSI, that have internal smoothing.


Hope it helps you.
Phát hành các Ghi chú:
New Source Code
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?