Dao động Stochastic

Dao động Ngẫu nhiên Stochastic là một dao động xung lượng giới hạn. Chỉ báo Stochastic được thiết kế để hiển thị vị trí đóng cửa so với dải giá đỉnh/giá đáy trên một số khoảng thời gian do người dùng xác định. Thông thường, Dao động Stochastic được sử dụng cho ba mục đích: Xác định ngưỡng quá mua và quá bán, phân biệt sự phân kỳ và xác định các thiết lập và tín hiệu giá lên và giá xuống.
 
Đọc thêm về Stochastic Oscillator.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
25
1
2
...
25