NXT2017

Volume Heatmap 2024 | NXT2017 Christmas Edition

NXT2017 Cập nhật   
Hi big players around the world,

I wish you a merry christmas time.

Today I have a nice present for you: a new volume heatmap indicator for free using!


HISTORY

My first volume heatmap project got a lot of feedback and a big demand. You can find it here:

In this time pinescript version 4 was the newest one and I worked the first time with arrays.

Today we have pinescript version 5 and some new features. This is why I tried again with matrix function and the results are better than I expected.


HOW IT WORKS

The indicator calculates similar like the volume profile. It looks back and every volume where the close price is on the same row area, the volume will cumulated. How much rows the new chart view is showing, you can choose manually.

The mind behind this is to find high volume levels, where high volume catch the price in a range or get function as support/resistance line.

PICTURES

I hope it helps for your trading. You are welcome to give some comments.

Merry christmas and best regards

NXT2017

Phát hành các Ghi chú:
updated some translation

🐺 Wolfe Wave AutoPattern: nxt2017.com/ww
🎯 Elliott Wave Auto Counting: nxt2017.com/ew
💥 Impulse Scalper: nxt2017.com/im
📈 Cheapest Entry: nxt2017.com/pi

Discount Coupon:
nxtcoupon20 for -20%
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?