xbj

Futures OI and Net positions

This is an indicator that gets data from Quandl and presents weekly CFTC futures data (https://www.cftc.gov/MarketReports/Commi...). In this indicator, Open Interest (OI) and net noncommercial positions are presented. Net_noncommercial positions are calculated as noncommercial_long - noncommercial_short.
Phát hành các Ghi chú: minor change.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

How can I use this indicator
Phản hồi