a_dema

Plot Level on Threshold Exceed

a_dema Cập nhật   
This script plots a line for X minutes, when the given reference source (which could be another indicator like volume, etc), exceeds the fixed value threshold.

There is a line limit in TV, so only the most recent 40 lines are plotted
Phát hành các Ghi chú:
Added numerous other threshold types (sma, ema, wma, rma, swma, percentiles)
Added custom comparator logic (<, <=, =, >, >=)
Added threshold multiplier
Added ability to plot threshold itself
Phát hành các Ghi chú:
Added in sample session filter (only include samples during desired session times)
Added in percentiles and stddev/ma thresholds
Added in efficiencies for line management
Added in plotshape functionality
Phát hành các Ghi chú:
Threshold offset field added to prevent current bar influencing the threshold itself (if desired)
Phát hành các Ghi chú:
Updated with additional capabilities for plotarrow and plotchar
Phát hành các Ghi chú:
Updated for cross-based comparators
Phát hành các Ghi chú:
Updated arrow logic to be in line with threshold break direction, or alternatively select to reverse this logic.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?