TheTradingParrot

TTP Pair Slope/Hedge

Pair slope/hedge uses linear regression to calculate the hedge ratio (slope) between the two assets within a period.

It allows you to specify a "from" and a "to" candle.

Example:
"A regression from 1000 candles back in time and ignore the last 100 candles. This would result in making a regression of 900 candles in total."

The formula used to perform the regression with the assts X and Y is:

Hedge =

mean( (X-mean(X))^2 )
——————————————————
mean( (X-mean(X)) * (Y-mean(Y)) )


You can later use the hedge in a chart of X - Hedge * Y
(Confirm with 1 / hedge )

If the plot is stationary the period tested should look like stationary.

If you cross an imaginary horizontal line across all the values in the period used it should look like a flat channel with values crossing above and below the line.

The purpose of this indicator is to help finding the linear regression test used for conintegration analysis. Conintegration assets is one of the requirements to consider assets for pair and hedge trading.

Join our membership to gain access to the private scripts.
www.thetradingparrot.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?