Hồi quy tuyến tính

Kênh hồi quy tuyến tính bao gồm một đường trung tuyến có 2 đường thẳng song song, bên trên và bên dưới nó, ở cùng một khoảng cách. Những đường này có thể được coi là hỗ trợ và kháng cự. Đường trung tuyến được tính dựa trên hồi quy tuyến tính của giá đóng cửa nhưng nguồn cũng có thể được đặt thành mở, cao hoặc thấp. Chiều cao của kênh dựa trên độ lệch của giá so với đường trung tuyến. Ngoại suy kênh chuyển tiếp có thể giúp cung cấp sự thiên vị và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
 
Đọc thêm về Kênh hồi quy tuyến tính.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
13
1
2
...
13