NoaTrader

Weekday Change & Volume Average Table

NoaTrader Cập nhật   
Having a reference point for comparing with current data has always been an important task in market analysis. This script tried to give a better understanding based on weekdays.
This script shows that in the current ticker, what is the average movement of the price (High-Low) and volume for each weekday. Depending on the market and the exchange it should be different.
The Interesting point is that, for example in BTCUSDT , on Saturday and Sunday, volume is about 30% less and the price movement is about 20% less.
The script can be used on any timeframe and any symbol, just remember that the data shown is based on the candles on the chart, so it is different also based on your tradingview's account since Historical bars available for Basic is 5K, Pro & Pro+ is 10K and Premium is 20K; And in lower timeframes it is calculating more recent data.
Phát hành các Ghi chú:
Now it can be used on forex pairs too by updating the usage of last function on each day's array.

nfa & dyor
Invest Smart!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?