bkeevil

On Balance Volume Deviation

The objective of this indicator is to be a leading indicator that can detect a large price change before it happens. It is based on the On Balance Volume (OBV) indicator, which is a leading indicator based on the premise that a large change in volume often precedes a large price change. This indicator charts the N-Period deviation of the OBV data and displays it as a histogram. This is overlayed on an area chart of the M-Period SMA of the histogram data. This combination helps to visually enhance the pattern that signifies that a jump in price is about to happen.

Useage:
  • When the histogram bars are above the area plot, then a jump in price is about to happen
  • As with all leading indicators, there are a lot of false signals. Confirm with price action or another indicator
  • The further the histogram bars are above the area plot, the larger the predicted jump in price
  • It seems to work better on shorter intraday timeframes than on the longer timeframes
  • At the close of a market session, it is a good indicator of how much the price will jump on the opening of the next market session.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?