anon2414691

My BTC log curve

Logarithmic regression of the USD price of Bitcoin , calculated according to the equation:

y=A*exp(beta*x^lambda + c) + m*x + b

where x is the number of days since the genesis block. All parameters are editable in the script options.
Phát hành các Ghi chú: Turned it into 7 lines (6 bands), each of which is just a multiple of the long term support line. Also included a "crisis band", which shows a semi-transparent line to include the COVID-19 liquidity crisis price data.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?