mohanee

VFI strategy [based on VFI indicator published by UTS]

This strategy is based on VFI indicator published by UTS.

for the strategy purpose , I have added buy line and sell line to the indicator and tested SPY stock/index on one hour chart

BUY RULE
==========
1. EMA 50 is above EMA 200
2. vfi line is pulled down and crossing above -4


EXIT RULE
==========
1. when vfi line crossing down 5


STOP LOSS
=========
1. default stop loss is set to 5%

ALL the above values (Buy Line , Sell line and Stop Loss ) can be modified in settings window

Notes :
more details of VFI indicator can be found at http://mkatsanos.com/volume-flow-vfi-ind... and https://precisiontradingsystems.com/volu...

Warning:
for educational purposes only

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?