weak_hand

Accumulation/Distribution

Accumulation/Distribution explains when the big players buy or sell, according to Wyckoff.
I added some colors to make it more visibly, to get a hint when (not) to invest.

A/D is a lagging indicator.

When the MA is above A/D line, this should reflect distribution time, and big players are selling.
The oppsite is when MA is below the A/D line, then this should be an accumulation phase, and big players are buying.

For example, my preference is a TEMA20 for crypto, this gives me good results.
But I added a bunch of moving averages to choose from.
Depending on preferences/marked you can choose a moving average, set its length, and you can choose all the colors too.
I recommend the Volume indicator to setup the MA line, and this will get much better results!


I hope this script will help some people to do some better decisions.
And I am pleased to get some advice to make this script even better!

There is only one similar-sounding script in the public section.
Kudos go to jbneto with his Accum/ Dist + 200 EMA which gave me the inspiration.
It has a EMA200, and its focus is on the daily pivot price.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?