gehteha

[GTH] Net Profit Margin (%)

gehteha Cập nhật   
Displays the Net Profit Margin in a more "readable" fashion than the built-in TV Indicator.

This indicator concludes the series of 'Minervini-indicators', consisting of "GTH Earnings", "GTH Revenues" and "GTH Net Profit Margin (%)".

Famous trader Mark Minervini repeately describes rising earnings, revenues and net profit margin as the most important financials for finding superperformers.

In case of reporting a malfunction: Please be specific. Statements like "does not work" are useless. Thanks.
Phát hành các Ghi chú:
Baseline colorized acc. to positive/negative NPM.
Phát hành các Ghi chú:
  • Bug removed: label coloring and location
  • Visual improvement
Phát hành các Ghi chú:
Labels now showing the percentual differences between NPM reports.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?