xfuturesgod

Pin Candle Detection

Pin candles are a variation of hammer candles that are useful in technical analysis . In particular, when combined with volume profile studies, they can be a powerful set up for long entries or other decision making.

For example, when looking at volume profiles, a long entry would be a fair value area (i.e. 40%) below the close of a pin candle. When combined with a support level , the set up is stronger.

While most scripts look for hammer candles, pin candles are somewhat different in that the length of the wick is significant.

This script and its parameters was built for ES futures 15 min chart in mind.

This script is unique in that it allows for the below parameters to be adjusted to suit other instruments and timeframes:

1. Fib level: Candle must close within a certain retracement level). My preference is 0.55. Some traders like 0.5, while others prefer 0.33
2. Wick length: Pin candles differ from pure hammers in that the length of the wick must be significant. My preference is 7 points on ES (as in $ and not ticks)

Add this script to your alerts to no longer miss these set ups.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?