taylor_o

energies_correlation_zscore

taylor_o Cập nhật   
A table to help track correlations between the four major energies contracts of the CME. The table shows the z-score of the current correlation value between HO, RB, CL, and NG. The inputs are:

- timeframe: the timeframe of the calcluation. the default is 5 minutes.
- window: the rolling window over which to calculate the correlations. the default is 48, or four hours given the default timeframe.

A score of zer means that the correlation over the latest window is in line with the average for all windows sampled from the chart history. More positive scores imply higher positive correlation than normal, and vice versa for negative scores.
Phát hành các Ghi chú:
- input option to toggle between the raw correlation and zscore
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?