Fontiramisu

V Bottom & V Top Pattern [Misu]

Fontiramisu Cập nhật   
This indicator shows V bottom & V top patterns as well as potential V bottom & V top.
These V bottom & V top are chart powerful reversal patterns. 
They appear in all markets and time-frames, but due to the nature of the aggressive moves that take place when a market reverses direction, it can be difficult to identify this pattern in real-time.
To address this problem, I added potential V pattern as well as the confirmed one.

Usages:
You can use V top & V bottoms for reversal zones.
You can use it for scalping strategies, as a main buy & sell signal.
Potential V patterns can be used to anticipate the market, in addition to volatility or momentum indicators, for example.

How it works?
This indicator uses pivot points to determine potential V patterns and confirm them.
Paramaters are available to filter breakouts of varying strengths. 
Patterns also have a "max number bars" to be validated.

Why a Strategy type indicator?
Due to the many different parameters, this indicator is a strategy type. 
This way you can overview the best settings depending on your pair & timeframe. 
Parameters are available to filter.

Parameters:
Deviation: Parameter used to calculate parameters.
Depth: Parameter used to calculate parameters.
Confirmation Type: Type of signal used to confirme the pattern.
> Mid Pivot: pattern will confirm on mid pivot breakout.
> Opposit Pivot: pattern will confirm on opposit pivot breakout.
> No confirmation: no confirmation.
Lenght Avg Body: Lenght used to calculate the average body size.
First Breakout Factor: This factor multiplied by the "body avg" filters out the non-significant breakout of potential V pattern.
Confirmation Breakout Factor: This factor multiplied by the "body avg" filters out the non-significant breakout for the confirmation.
Max Bars Confirmation: The maximum number of bars needed to validate the pattern.
Phát hành các Ghi chú:
Change name parameters.
Phát hành các Ghi chú:
Change color label.
Phát hành các Ghi chú:
Change chart.
Phát hành các Ghi chú:
Clarify chart.
Phát hành các Ghi chú:
Add option "At First Break" for the breakout confirmation type.
> Confirm a V top/bottom pattern at the breakout of the level initiated by the potentiel V top/bottom.
Phát hành các Ghi chú:
Fix labels.
Phát hành các Ghi chú:
fix chart.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?