tartigradia

Kendall Rank Correlation Coefficient (alt)

This is a non-parametric correlation statistical test, which is less sensitive to magnitude and more to direction, hence why some people call this a "concordance test".

This indicator was originally created by Alex Orekhov (everget), if you like this one, please show the original author some love:
This version is extended by tartigradia (2022) to make it more readily useable:
* Update to pinescript v5
* Default compare to current symbol (instead of only fixed symbols)
* Add 1.0, 0.0 and -1.0 correlation levels lines.

This indicator plots both the Kendall correlation in orange, and the more classical parametric Pearson correlation in purple for comparison. Either can be disabled in the Style tab.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?