Milvetti

Bitcoin Correlation Map

Hello everyone,
This indicator shows the correlation coefficients of altcoins with bitcoin in a table.
What is the correlation coefficient?
The correlation coefficient is a value that takes a value between 0 and 1 when a parity makes similar movements with the reference parity, and takes a value between 0 and -1 when it makes opposite movements.

In order to obtain more meaningful and real-time results in this indicator, the weighted average of the correlation values of the last 200bar was used. You can change the bar length as you wish. With the correlation value, you can see the parities that have similar movements with bitcoin and integrate them into your strategy.

You can change the coin list as you wish, and you can also calculate their correlation with etherium instead of bitcoin .
The indicator shows the correlation value of 36 altcoins at the moment.

The indicator indicates the color of the correlated parities as green and the color of the inversely correlated parities as red.

Cheers

Do you need a Pine Script Developer?
www.milvetti.com

Milvetti
Trader/Developer
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?