QuantVue

Double Tops & Bottoms [QuantVue]

This indicator is designed to detect and plot Double Tops and Double Bottoms, by setting the initial high or low using standard pivot points.

Double Tops

A Double Top is a bearish reversal pattern, typically found when an uptrend returns back to a prior peak. It signifies a potential turning point or resistance level and could potentially reverse in direction.

The pattern is confirmed as a Double Top when the price breaks above the resistance level, but closes below it. A decisive close below this level is seen as a confirmation of the bearish trend.

Double Bottoms

A Double Bottom, on the other hand, is a bullish reversal pattern typically found after a downtrend. It signals a potential turning point or support level where the price has bottomed and could potentially reverse upwards.

The pattern is confirmed as a Double Bottom when the price breaks below the support level, but closes above it. A decisive close above this level is viewed as a confirmation of the bullish trend.

Indicator Features

🔹Double Top Detection: When a double top is identified, a downward-pointing triangle will be plotted above the bar, and if the alerts are enabled, a notification will be triggered.
🔹Double Bottom Detection: When a double bottom is identified, an upward-pointing triangle will be plotted below the bar, and if the alerts are enabled, a notification will be triggered.
🔹Pivot Lookback: Defines the number of bars to the left and right of the pivot that must be lower/higher to qualify as a pivot.
🔹Maximum Length Between Tops/Bottoms: Maximum number of bars between two tops/bottoms to be considered a double top or bottom.
🔹Style Settings: Allows the user to customize the appearance of the lines indicating the tops/bottoms. Options include color selection, line style (dotted, dashed, or solid), and line thickness.
🔹Alerts: The user can enable or disable alerts for Double Top and Double Bottom.

Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers!

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?