fikira

Volume Profile Array's [fikira]

fikira Premium Cập nhật   
Inspired by © IldarAkhmetgaleev (AkhIL) - "Poor man's volume profile" - "PMVolProf"
He did a fantastic job on "Volume Profile"!

My script is about making this with array's

Settings:
- period (last x bars) for calculation
- max width (visible horizontal range)
- amount of sections (vertical sections; to many sections can give an error -> lower the sections in that case)

Setting "high/low", "close":
- "high/low"
-> the volume of every bar (in the period) which low is lower than a particular section and which high is higher than that section is added to that section
- "close"
-> here the volume of every bar (in the period) which close closes in the range of a particular section is added to that section

The orange /blue coloured "Volume lines" are the highest/lowest values above and below present close
(can be used as Support/resistance )

"Only show max/min" shows only the orange /blue Volume lines

The period and highest/lowest is show by 2 thin blue lines

Color, line width is adjustable

Cheers!
Phát hành các Ghi chú:
Changed colour logic:
Now you can compare each section with #sections above/below for the max/min
(min 1 and max 5 sections above/below to compare with)
"compare # sections above/below for max/min" = 1:

"compare # sections above/below for max/min" = 3:

"compare # sections above/below for max/min" = 5:

Also added vertical line where the bar calculations start

- We cannot control our emotions,
but we can control our keyboard -
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?