TheSwitch

Enhanced ShareGenius Swing Trading

Swing Trading Strategy Features:
1. Point out candles where days low price matched 20 day low price (Blue Triangle with Yellow Bar)
2. Hollow Body candles depict days when days close is within the threshold of 20 day high (defaulted to 5%). An indication to start GTT buy orders.
3. Point out candles when GTT buy order was triggered (Light Green body)

Experimental:
1. Using tolerance to low price matching logic (instead of exact match)
As a result if the days low is within the tolerance, such candles will be highlighted with light blue triangle and yellow body
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?