Kênh Donchian (DC)

Kênh Donchian (DC) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường biến động của thị trường. Nó là một chỉ báo dải, tương tự như dải Bollinger. Bên cạnh việc đo lường sự biến động của thị trường, kênh Donchian chủ yếu được sử dụng để xác định những điểm phá vỡ tiềm ẩn hoặc các điều kiện quá mua / quá bán khi giá chạm Dải trên hoặc Dải dưới. Những trường hợp này sẽ chỉ ra các tín hiệu giao dịch có thể xảy ra.

Đọc thêm về Donchian Channels.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
10
1
2
...
10