c1cada

Scalp Pump-Dump Detector with Alerts

c1cada Cập nhật   
This script displays the percentage of movement of all candles on the chart, as well as identifying abnormal movements to which you can attach alerts. An abnormal movement is considered a rise or fall that exceeds the parameter set in the settings (by default, 1% per 1 bar).
Added a function to display the volume on abnormal candlesticks.
Phát hành các Ghi chú:
This script displays the percentage of movement of all candles on the chart, as well as identifying abnormal movements to which you can attach alerts. An abnormal movement is considered a rise or fall that exceeds the parameter set in the settings (by default, 1% per 1 bar).
Added a function to display the volume on abnormal candlesticks.
Phát hành các Ghi chú:
Added a 24 hour volume display
Phát hành các Ghi chú:
Update
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?