Fontiramisu

MACD Potential Divergence - Fontiramisu

Fontiramisu Cập nhật   
Indicator showing potential momentum divergences on MACD Momentum.

The problem with the classic divergence is that when the signal appears, it is sometimes too late to enter a trade.
The potential divergence corrects this problem by signaling the beginning of a potential divergence.

MACD is a momentum indicator that offers relevant insights with divergences.

Potential divergences are indicated with the letter B and a red color for Bearish Div or Green color for Bullish Div .
Potential divergence is confirmed when the line and the label "Bear"' or "Bull" appear.
Phát hành các Ghi chú:
Chart Update.
Phát hành các Ghi chú:
Update chart.
Phát hành các Ghi chú:

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?