exlux99

Crypto Scalper Divergence Macd Psar Ema 200

This is a very efficient crypto scalper adapted to very short timeframes, however it can be optimized for other timeframes and assests as well.

Its components are
MACD
P SAR
EMA 200
Risk management


Rules for entry:
For short : we have an uptrend on PSAR , histogram is positive (divergence MACD) and close of a candle is below EMA 200
For long : we dont have an uptrend on PSAR, histogram is negative(divergence MACD) and close of a candle is above EMA 200


Rules for exit:
We exit when we either find a reverse condition than the entry one, or based on stop loss/take profit that are calculated on % movements of the price.


If you have any questions, let me know !

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?