Điểm Dừng và Đảo chiều Parabol (PSAR)

Điểm Dừng và Đảo chiều Parabol (PSAR)

Parabolic SAR là một công cụ phân tích kỹ thuật theo thời gian và giá được sử dụng chủ yếu để xác định các điểm dừng và đảo chiều tiềm năng. Trên thực tế, SAR trong Parabolic SAR là viết tắt của "Stop and Reverse". Sau khi tính toán các chỉ báo sẽ tạo ra hình parabola nằm dưới giá trong Xu hướng tăng và ở trên Giá trong Xu hướng Giảm.
 
Đọc thêm về Parabolic SAR (SAR).
Hiển thị thêm Script
1
23
...
6
1
2
...
6