In_Finito_

Aggregated Rolling VWAP +

Edit of TradingView's original Rolling VWAP

Edit log:

 • Added Volume Aggregation Capabilities to the Script
  - Price Action is impacted by volume executed in all exchanges. Even though a single exchange RVWAP can be useful, using aggregated data makes it more accurate and saves time in symbol switching.
  - Aggregation is preset to be done for Bitcoin Spot Pairs. However this can be changed to Aggregate Volume from any other symbol at the bottom of the setup menu.

 • Added Symmetrical Deviations to the Script
  - Symmetrical deviations create range of "tolerance" around the RVWAP at a fixed % distance. This helps in situations when price does not respect the exact RVWAP level and goes slightly above/under.
  - Adding multiple Symmetrical Deviations at different percentage values can give relevant levels for scalping, entries and range trading.

 • Switched default option to manual TF instead of automatic TF

 • Added TF Presets for quick switching between different settings. (Feature intended for mobile charting)

 • Added ON/OFF Switch to all individual deviations to make it easier, faster and cleaner to display different data. (Feature intended for mobile charting)

Donations:
BTC: 1FamjfoU9y9A7vjaTfa2hNzszcgdEHiTBh

USDT(BEP20): 0x565dbef74387863405a1779a173c9e07f34f7e48

USDT(TRC20): TEXPR7X4aP3r8T6GqT1ttsfZC3Q9YXkKc7

USDT(SOL): 2GdfJKzQZwrJocccDBu8TkenCqUfcbszmSS6HV58PQ5r
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?