alexgrover

Trending True Range

Display a smoothed true range during trending markets, thus filtering any measurement occurring during ranging markets. Whether the market is trending or ranging is determined by the position of the efficiency ratio relative to its Wilder moving average.

Settings

  • Resolution : resolution of the indicator
  • Length : period of the efficiency ratio and the Wilder moving averages used in the script

Usage

If you are not interested in volatility during ranging markets, this indicator might result useful to you. An interesting aspect is that it both measures volatility, but also determine whether the market is trending or ranging, with a zero value indicating a ranging market.


Indicator against Atr, with both length = 14, our indicator might be easier to interpret.

Note

Thx to my twitter followers for their suggestions regarding this indicator. I apologize if it's a bit short, the original code was longer and included more options, but forcing a script to be lengthy is a really bad idea, so I stayed with something less flashy but certainly more practical, "classic Grover" some might say.

Thx for reading!


Check out the indicators we are making at luxalgo: www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?