traderharikrishna

VSA Volume Spread Analysis

traderharikrishna Cập nhật   
Volume Spread Analysis with Trend Direction is an indicator designed to Identify trend based volume spread.
  • Volume
  • Spread
  • Trend
This is a very simple yet powerful to identify Trend and corresponding volume Breakout. Unlike other Volume Indicators this indicator detects Breakout along with trend direction. One can detect the Early breakout in volume using this indicator. The Buy or Sell Signal is based on zero crossing of the Histogram.
Trend direction is confirmed using the MA of the Histogram which is similar to the Volume MA on volume indicator. One can enter a trade using the indicator when Trend direction and histogram are in same direction. Entry is done when ever histogram crosses the Trend MA line.

Fake entries can be eliminated by changing the indicator to higher Timeframe.

Spread is determined using the difference in open and close of the candle
Volume change is determined using the ratio of change of volume to previous volume
EMA 10 is used to determine the Spread and multiplied by volume change so the
PRICE(ema10), Volume, Spread(close-open) are merged to one indicator.
Direction changes when ever difference of VSA is positive or negative.
Phát hành các Ghi chú:
HVSA name update
Phát hành các Ghi chú:
HYBRID VOLUME SPREAD ANALYSIS (HVSA)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?