TheSocialCryptoClub

Hourly Bias on BTC in Bullish USA Session “Green Eagle”

TheSocialCryptoClub Cập nhật   
Name: Hourly Bias on BTC in Bullish USA Session

Category: Hourly Bias

Operating mode: Spot, only long

Trades duration: Intraday, 11 bars

Timeframe: 1H

Suggested usage: When the market is compressed, USA session has a bullish bias.

Entry: enter Long at 15:00 on specific days of the week. There is a volatility filter based on ATR which identifies compression.

Exit: exit at a pre-defined time at 01:00

Usage:
⁃ It can be useful to use alerts or webhooks to automate this strategy.
⁃ This is a core system that can be improved in different ways (e.g. Stop-loss, take-profit, position sizing) or studying more the behaviour in the specific days of the week or short when is red.

Configuration:
- N/A

Backtesting
⁃ Exchange: BINANCE
⁃ Pair: BTCUSDT
⁃ Timeframe: 1H
⁃ Fee 0.075%
⁃ Slippage 2
- Start : 2019-01-06

We decided to release this free BTC strategy.
How you or we can improve? Source code is open so share your ideas!
Phát hành các Ghi chú:
Backtesting updated:
⁃ Exchange: BINANCE
⁃ Pair: ETHUSDT
⁃ Timeframe: 1H
⁃ Fee: 0.075%
⁃ Slippage: 1
- Initial Capital: 10000 USDT
- Position sizing: 10% of Equity

Updated code removing when

- Scalping The Bull Indicator: linktr.ee/scalpingthebull
- Scalping The Bull Training: tinyurl.com/corsoindicatorepro
- AlgoTrading Training: tiny.one/corsopinescriptbase
- Crypto News: t.me/joinchat/StkXJM
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?