akutsusho

Numbers Renko

Renko with Volume and Time in the box was developed by David Weis (Authority on Wyckoff method) and his student.
I like this style (I don't know what it is officially called) because it brings out the potential of Wyckoff method and Renko, and looks beautiful.
I can't find this style Indicator anywhere, so I made something like it, then I named "Numbers Renko" (数字 練行足 in Japanese).

Caution : This indicator only works exactly in Renko Chart.

////////// Numbers Renko General Settings //////////
Volume Divisor : To make good looking Volume Number.
ex) You set 100. When Volume is 0.056, 0.05 x 100 = 5.6. 6 is plotted in the box (Decimal are round off).
Show Only Large Renko Volume : show only Renko Volume which is larger than Average Renko Volume (it is calculated by user selected moving average, option below).
Show Renko Time : "Only Large Renko Time" show only Renko Time which is larger than Average Renko Time (it is calculated by user selected moving average, option below).
EMA period for calculation : This is used to calculate Average Renko Time and Average Renko Volume (These are used to decide Numbers colors and Candles colors). Default is EMA , You can choice SMA .

////////// Numbers Renko Coloring //////////
The Numbers in the box are color coded by compared the current Renko Volume with the Average Renko Volume .
If the current Renko Volume is 2 times larger than the ARV , Color2 will be used. If the current Renko Volume is 1.5 times larger than the ARV , Color1.5 will be used. Color1 If the current Renko Volume is larger than the ARV . Color0.5 is larger than half Athe RV and Color0 is less than or equal to half the ARV . Color1, Color1.5 and Color2 are Large Value, so only these colored Numbers are showed when use "Show Only ~ " option.
Default is Renko Volume based Color coding, You can choice Renko Time based Color coding. Therefore you can use two type coloring at the same time. ex) The Numbers Colors are Renko Volume based. Candle body, border and wick Colors are Renko Time based.

////////// Weis Wave Volume //////////
Show Effort vs Result : Weis Wave Volume divided by Wave Length.
ex) If 100 Up WWV is accumulated between 30 Up Renko Box, 100 / 30 = 3.33... will be 3.3 (Second decimal will be rounded off).
No Result Ratio : If current "Effort vs Result" is "No Result Ratio" times larger than Average Effort vs Result, Square Mark will be show. AEvsR is calculated by 5SMA.
ex) You set 1.5. If Current EvsR is 20 and AEvsR is 10, 20 > 10 x 1.5 then Square Mark will be show.
If the left and right arrows are in the same direction, the right arrow is omitted.
Show Comparison Marks : Show left side arrow by compare current value to previous previous value and show right side small arrow by compare current value to previous value.
ex) Current Up WWV is 17 and Previous Up WWV (previous previous value) is 12, left side arrow is Up. Previous Dn WWV is 20, right side small arrow is Dn .
Large Volume Ratio : If current WWV is "Large Volume Ratio" times larger than Average WWV, Large WWV color is used.

Sample layout
Phát hành các Ghi chú: I added Time divisor.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?