tv94067

Daily Pivot (Traditional)

tv94067 Cập nhật   
Hello all
-
This code is for daily pivot points, support and resistance with pivot labels and value.
simple code with no bugs.
this code use previous day values on online chat and current day values on offline chat.
pivot values are placed on right side, so no overlapping with other values.

.

.
Thank you Trading View for other educational script to make this possible.
Phát hành các Ghi chú:
some changes
Phát hành các Ghi chú:
Some change
Phát hành các Ghi chú:
Added option to select Daily, weekly or Monthly pivot points.
Phát hành các Ghi chú:
Hello all
Thank u very much for your kind support and likes.
.
new update brings - R4 R5 S4 S5 (can enable and disable in settings)
Phát hành các Ghi chú:
Hello All
- thank you very much for your appreciation.
with this update
- function has been added to draw labels and lines.
- no mo repetition of defining variables
- now you can change label position also.
-
Thank you
Phát hành các Ghi chú:
Hello All
.
Added option to select Fibonacci pivot from setting.
Phát hành các Ghi chú:
Fix label position
Phát hành các Ghi chú:
Fix s5 level value
Phát hành các Ghi chú:
Hello
Now you can see pivot type and timeframe on the chart.

like

= Traditional
= Fibonacci
-
= Daily
= Weekly
= Monthly
Phát hành các Ghi chú:
Hello All
-
Updated to new version version=5
Phát hành các Ghi chú:
Hello All
New update for better navigation and selection.
Now you can select each support and resistance saperately.
Phát hành các Ghi chú:
Hi

Now lines starts with session start.
Phát hành các Ghi chú:
change text displayed after pivot, resistance and support
Phát hành các Ghi chú:
few fixes and improvements.
Phát hành các Ghi chú:
new update to show label on right of scale.
Phát hành các Ghi chú:
hello all.
pivot points change with new bar.
Phát hành các Ghi chú:
Update to make it simple.
Phát hành các Ghi chú:
hello friends
few changes to simplify.
Phát hành các Ghi chú:
Hello All
Thanks for appreciation.
---------------------------
Small fix with time frame when 'Chart' is selected.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?