DonkeyEmporium

ATR Limits | Custom Timeframe | Day | Week | Month | H4 | H1

Marks out the ATR limits for your own custom selected timeframe

Allows you to set an "Exact Distance" for the ATR.

Note:
If the "Exact Distance" is set = 0
then an ATR will be calculated for you based on an average of the "ATR Periods"
i.e. By Default: atr(20)

Otherwise if "Exact Distance" is not = 0
then ATR limits will be calculated using your specified distance

E.g. Exact Distance = 0.5
Low of Day = 1.0
High of Day = 1.1

ATR Limit Low = 1.1 - 0.5 = 0.6
ATR Limit High = 1.0 + 0.5 = 1.5

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Fixed bug in calculating true range gaps
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?