LonesomeTheBlue

Trend Following with Moving Averages

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,


With the info "Trend is Your Friend", you should not take position against the trend. This script checks multipte moving averages if they are above/below the closing price and try to find trend. The moving averages with the length 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 used. these are fibonacci numbers, but optionally you can change the lengths of each moving averages. while it's green you better take long positions, while it's red you better take short positions according to other indcators or tools.

Optionally you have "smoothing" option to get rid of whipsaws. it's enabled by default.

You have option to use following moving average types: EMA, SMA, RMA, WMA, VWMA. by default it's EMA

Also the script has "Resolution" option. with this option you can get the trend for other time frames, in following example 1h was set as for higher time frame on 15m chart:This should not be used as buy/sell signal indicators as it's tries to find trend but not entry points, you should use other indicators (such RSI, Momentum) or other tools to find buy/sell signals.


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
arrays used
transp removed
Phát hành các Ghi chú:
smoothing part improved

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?