luckyAccount25610

Support and Resistance with MACD Indicator

Original script from ©akpaswaniitk. I just added MACD to filter out bad trades and alert function so that we get notified whenever indicator gives us an entry signal. Most of the false breakout has been removed but the remaining ones only pop up during consolidation, so it's wait for the retest before entry. Works better in continuous market. Also look at the color of EMA for further confirmation, only focus on buy side when EMA is green and sell when EMA is red or when after the buy signal EMA changes color from red to green. These are the highly profitable setups I've found with this indicator.

Signals
Red or Green solid line with diamond are trailing stoploses
dotted black line is entry level
dotted white line is optimal exit

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?