benchch

Major Minor Fib Points

benchch Cập nhật   
Hey guys I made this indicator that plots major and minor lows based on the candle duration since it's last seen a lower low or higher high.

I made this after watching a seminar and seeing it as a way to simply, easily and naturally find the plot points for fibonacci retracements and extentions.

Blue dots are Major, Purple are Minor.

The dots only appear if there has not been a newly established low or high in the default(13) periods (for Major) before or after that candle. This is done to make the pivot candle clear and less subjective. The periods are also changeable in the format icon.

Let me know what if you like/hate it. It's just another indicator and is only a visual tool. But I hope it helps. I hope it helps me as well!
Phát hành các Ghi chú:
Update: made shapes auto size now
Phát hành các Ghi chú:
Added alerts on request
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?