TradersUltimateEdge

TUE ADX/MACD Confluence V1.0

The ADX and MACD confluence can be a powerful predictor in stock movements. This script will help you find those confluences in an easy to understand visual manner.

It includes Buy and Sell signals for detected confluences, and will show colored candles to help you determine when to exit a trade. When the candles turn to white that means the detected confluence is no longer in play and you may want to consider a trailing stop loss.

The Buy and Sell signals will display on the first occurrence of each confluence.

It's important to understand that both of these are lagging indicators, but with a careful attention to your stoploss you can easily generate a positive profit factor.

This code is provided open source and you're free to use it for any purpose other than resale.

Indicators and algorithms at www.tradersultimateedge.com

Trade automatically from TradingView with an algo at www.gettradeconnect.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?