cheatcountry

Natural Directional Index [CC]

cheatcountry Cập nhật   
The Natural Directional Index was created by Jim Sloman and this is another indicator that I'm publishing from the collection of Ocean indicators. I want to make sure his legacy is covered by as many eyes as possible. This is his version of the directional index indicator but he uses his weighting method to use the square root of time and you can see that the signals are very smooth. Big thanks of course to @altcoinz and @tmac87 for helping me get the full source code and files for all of his work. This indicator captures the current trend and I have used my strong buy and sell signals to let you know the strength of the current trend. Darker colors are for strong signals and lighter colors are for normal ones. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!
Phát hành các Ghi chú:
Changed to use wma as the default smoothing

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?