btcbot666good

TrendFollow-1H

This is a trading strategy specially used on btcusdtperp in binance 1H chart
The most important part of this strategy is to use Support and Resistance with trading volume
Auxiliary indicators are include Directional Movement Index, trading volume, Commodity Channel Index,volume-weighted average price,Range Filter
Why is it not applicable to other trading varieties or exchanges?
Because the activity of each trading target is different from the trading volume, this strategy is very focused on the change of trading volume, so it may not be applicable to every trading variety

The idea of this strategy is to chase when the trend in the market is clear
Determine whether to break support or resistance to identify trends
But the market is full of false breakouts
Therefore, trading volume is an important indicator for judging the true and false.

Therefore, when the price breaks through support or resistance, accompanied by a huge trading volume, and forms a resonance with auxiliary indicators, the strategy will follow the trend, a time stop loss is also set. After entering the market, if there is no immediate profit to the stop profit, you will leave the market first.
But the market is always random, so the profit and loss ratio must be taken into account
Use a fixed stop loss space in exchange for a larger profit space, and ensure that the expected value is positive to make stable profits in the market
Therefore, this strategy uses 3.2% stop loss, 3.3% Take profit1 and 7.2% take profit2
About 1.5:1 profit and loss ratio to ensure positive expected value

Because the market has a clear trend only about 10% of the time
So the trading frequency of this strategy is very low
According to the backtest of up to 2021-01-01 till now , it takes about 5 days to make a transaction
User can choose their own leverage to obtain higher returns. But be sure to prioritize risk.
In order to prevent you from using this strategy without knowing it, the trading date of this strategy is only executed until the release date, and positions will not be opened and closed for subsequent markets.
You can contact me if you want to know more about this strategy


這是專門用於幣安1H圖表中btcusdtperp的交易策略
本策略最重要的部分是將支撐和阻力與交易量一起使用
輔助指標包括ADX,成交量,CCI,VWAP,Range Filter等
為什麼不適用於其他交易品種或交易所?
由於每個交易標的的活躍度與交易量不同,本策略非常注重交易量的變化,因此不一定適用於每個交易品種

這個策略的方法是在趨勢明朗的時候進行趨勢跟隨
確定是否打破支撐或阻力以識別趨勢
但市場充滿假突破
因此,成交量是判斷真假的重要指標。
當價格突破支撐位或阻力位,伴隨著巨大的成交量,並與輔助指標形成共振時,策略會順勢而為,同時設置時間止損。進場後,如果沒有立即獲利到止盈,就離場。
但市場總是隨機的,所以必須考慮盈虧比
用固定的止損空間換取更大的盈利空間,保證預期值為正,才能在市場中穩定獲利
因此,該策略使用 3.2% 止損、3.3% 止盈1 和 7.2% 止盈2
約1.5:1盈虧比,確保正期望值

因為市場只有大約 10% 的時間有明顯的趨勢
所以這個策略的交易頻率很低
根據2021-01-01至今的回測,交易頻率大約5天一次
用戶也可以選擇適合自己的槓桿以獲得更高的收益。但一定要優先考慮風險。
為防止您在不知情的情況下使用本策略,本策略的運行交易的日期僅至2023-05-30止,後續日期將不開倉和平倉。
如果您想了解更多有關此策略的信息,可以聯繫我。

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?