PtGambler

ZigZag with Retracement Levels

This is a modification to "ZigZag with Fibonacci Levels" by LonesomeTheBlue.
By default, the script finds the ZigZag , draws Fibonacci lines and labels accordinly. ZigZag period can be set.

The modification to the original script provides the following features:

1) Option for user to customize retracement levels, if they don't want to use Fibonacci levels. This allows for different strategy adoptions.

2) Option to show Fibonacci or custom retracement levels based on the latest pivot (including the current bar)

For example:

Enjoy and happy trading~!!

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
paypal.me/PtGambler
ETH - 0x68Aa6cA8d63926195eFaAcDA722168110eEA5862

You can reach me privately at platsn@gmail.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?