Alliegaytor

ln(close/20 sma) adjusted for time (BTC)

(This indicator was designed for the BTC index chart)

Designed for Bitcoin. Plots the log of the close/20W SMA with a linear offset m*t, where m is the gradient I've chosen and t is the candle index. Anything above 1 is a mania phase/market cycle top. If it peaks around 0.92 and rolls over, it could be a local/market cycle top.

This will obviously not work at all in the long term as Bitcoin will not continue following the trend line on the log plot (you can even see it start to deviate in the Jan-Feb 2021 peaks where the indicator went to 1.15).

It identifies the 2011, 2013 (both of them), 2017 tops as being just above 1. It also identifies the 2019 local peak and 2021 market cycle top at ~0.94.

Feel free to change the gradient or even add a function to curve the straight line eventually. I made this for fun, feel free to use it as you wish.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?